top of page
Invitation Corporate + Flyer Teachers.jpg

Corporate beach 2023

Datum a Platz

14 Juli 2023 op de Beach Terrains zu Capellen

Kategorie

Sportlechen Afterwork mat denger Firma

Inscriptioun

120€ (20€ Voucher inclus)

Bezuelen: 

BCEELULL LU83 0019 2255 1131 4000 

oder Payconiq 661 220 544

Libellé Corporate + Numm vun der Firma

De Voucher vun 20€ gett op der Platz un d'Ekipp verdeelt

bottom of page